ترجمه مقاله اصلاحات حسابداری انگلیسی

ترجمه مقاله اصلاحات حسابداری انگلیسی

 

 

ترجمه مقاله حسابداری لیستی از لغات و دایره اصطلاحات را مورد نیاز قرار می دهد که در رشته حسابداری مورد نیاز قرار می گیرد.

 

 

ترجمه مقاله اصلاحات حسابداری انگلیسی به فارسی

 

اگر می خواهیم ترجمه مقاله رشته حسابداری را با کیفیت خوبی اجرا نمایید می بایست دانش و اطلاعاتی در خصوص لیست اصطلاحات رشته حسابداری داشته باشید.
a formula approach
روش مبتني بر فرمول
a historical perspective
ديدگاه تاريخي
a legal approach
رويكرد/ ديدگاه قانوني

activity formal
چارچوب (ساختار) فعاليت شكل (قالب) فعاليت
abate
تخفيف دادن پايين آوردن

activity inventory
فهرست فعاليتها

abatement
تخفيف دادن كاهش
access controls
كنترلهاي دسترسي

adjustments and eliminations
تعديل (اصلاحات) و حذفيات
accommodation endorsement
ظهرنويسي دوستانه
accounting cycle
چرخه حسابداري دوره عمل حسابداري
administrative costs
هزينه هاي اداري

accounting data
اطلاعات (داده هاي) حسابداري

accommodation note
برات دوستانه
abbreviation
مخفف علامت اختصاري اختصار

accounting graduate
فارغ التحصيل حسابداري كارشناس حسابداري

accountability
مسئوليت پاسخگويي پاسخگويي

accounting guidelines
رهنمودهاي حسابداري

accountable
پاسخگو مسئول

a private economy
اقتصاد خصوصي

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.