امسی ترجمه مقاله جامعه شناسی 1

ترجمه مقاله: اصطلاحات مکانیک

ترجمه مقاله: اصطلاحات مکانیک

 

ترجمه مقاله برای رشته مهندسی مکانیک با لیستی از اصطلاحات همراه می باشد که مختص رشته مکانیک می باشد. رشته مهندسی مکانیک برای ترجمه مقاله از انگلیسی به فارسی می باشد.

 

 

ترجمه مقاله لیست اصطلاحات مکانیک

 

در زیر لیست اصطلاحات رشته مکانیک را از انگلیسی به فارسی بیان می نماییم.
Trade off
معامله
Identified
شناسایی شده
Design criteria
معیار های طراحی

Diametral pitch
گام قطری
Electric circuit theory
نظریه مدار های الکتریکی
Consideration
در نظر گرفتن

Catapult
منجنیق، سنگ انداز
Conceptual design
طرح مفهومی، طرح ذهنی
Coupler link
لینک اتصال

Geometrical
هندسی
Heuristic rule
قائده راه گشا
Hobbing machine
ماشین قالب زنی
Detail design
طراحی با جزئیّات
Abstract diagram
نمودار خلاصه
Analytical treatment
رفتار تحلیلی
Inclined plane
سطح شیب دار
Contribution
مشارکت
Preparation
آمادگی

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.