ترجمه مقاله:اصطلاحات پزشکی انگلیسی به فارسی

ترجمه مقاله:اصطلاحات پزشکی به فارسی

 

اصطلاحات پزشکی انگلیسی به فارسی برای دانشجویان رشته پزشکی و دکتری در زمان ترجمه مقاله و پژوهش مورد نیاز قرار می گیرد.

 

ترجمه مقاله:اصطلاحات پزشکی به فارسی

 

ترجمه مقاله پزشکی نیازمند دانش در خصوص اصطلاحات پزشکی از انگلیسی به فارسی می باشد. در رشته های مختلفی لیستی از کلمات با استفاده بیشتر همراه می شود که دانش و اطلاعات در این خصوص نیاز می باشد.

 

 

 

medical treatment معالجه
Lawn culture کشت لایه باکتری
medicament درمان، مداوا، دوا
medical college دانشکده پزشکی

medicinal دارویی

microbial inhibition عدم رشد میکربی
Iodoform یدوفرم، ترکیبى از ید که براى گندزدایى و مانند انها بکارمیبرند
petri plate ظرف محیط کشت
remedial شفابخش
enterococcus faecalis انتروکوک فکالیس (میکرب)
Cementum سمنتوم، سمان، ورقه سختی است که عاج دندان را در قسمت ریشه آناتومیکی می پوشاند
dental caries پوسیدگی دندان
medical jurisprudence طب قانونی
corticosteroid کورتیکواسترویید
medicinal طبی

in vitro در محیط مصنوعی، آزمایشگاهی
in vivo در محیط طبیعی

 

medical man پزشک

Denaturized دناتوره کردن (تغییر خواص طبیعی)
chlorine کلر
corticosteroid ﮐورﺗﯾﮑواﺳﺗروﺋﯾد
Debridement دبریدمان، جراحی / حذف بافت مرده از زخم
Isthmus ایستموس، دهانه گلو

Lidocaine لیدوکائین

medical profession طبابت

 

 

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.