ترجمه مقاله

ترجمه مقاله:اصطلاحات مدیریت انگلیسی به فارسی

ترجمه مقاله:اصطلاحات مدیریت انگلیسی به فارسی

 

ترجمه مقاله در رشته مدیریت که به لیست مقالات از زبان انگلیسی به فارسی بازمی گردد. دانشجویان رشته مدیریت به منظور انجام پروژه ها و مقالات نیز نیاز به ترجمه مقاله دارند که لیستی از اصطلاحات مدیریت از انگلیسی به فارسی ضروری می گردد.

 

 

ترجمه مقاله:اصطلاحات مدیریت از انگلیسی به فارسی

 

ترجمه مقاله که در آن لیست اصطلاحات مدیریت از زبان انگلیسی به فارسی لازم می گردد می تواند کمک نماید تا ترجمه مقاله را با کیفیت خوب اجرا نمایند. در ادامه لیستی از اصطلاحات مدیریت را درج نموده ایم.

 

اصطلاحات مدیریت از انگلیسی به فارسی

 

accountability پاسخگو بودن-مسئولیت
administratino مدیریت-مدیر
transformation دگرگون سازی-تغییرشکل
feedback بازخورد
synergy هم افزایی-همکنشی-اشتراک‌ مساعی‌، همکاری
administratino management مدیریت-مدیر
formal رسمی
formal organization سازمان رسمی
contingency management مدیریت اقتضایی
behavioral approach نگرش رفتاری
management science school مکتب مدیریت علمی

communication ارتباط
conceptual skill مهارت ادارکی
rational عقلایی-منطقی
ideal آرمانی-ایده آلی
human relations نهضت روابط انسانی
relations روابط-ارتباط
human انسانی

efficiency کارایی
formal رسمی
formal organization سازمان رسمی
behavioral رفتاری
approach نگرش-رویکرد
efficiency کارایی

authority توانایی-اختیار-اقتدار

contingency احتمالی-اقتضایی
systems approach رویکرد سیستمها

control کنترل
coordinating هماهنگی
culture فرهنگ
decision making تصمیم گیری
doing the right things انجام دادن کارهای درست
doing things right درست انجام دادن کارها
dynamic پویایی
cybernetic systems سیستمهای خودکار
budgetting بودجه بندی
commanding فرماندهی
self maintaining سیستمهای باز-خودنگهدار
transcendental سیستمهای متعالی-
inputs ورودی-داده-دروندادها
outputs خروجی-ستاده-بروندادها
effectiveness اثربخشی

 

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.