ترجمه مقاله

ترجمه مقاله:اصطلاحات ریاضی به انگلیسی

ترجمه مقاله:اصطلاحات ریاضی به انگلیسی

 

ترجمه مقاله برای رشته مهندسی ریاضی یا ریاضی محض که با لیست اصطلاحات مربوط به این رشته همراه می باشند به منظور ارائه مقاله با کیفیت در رشته ریاضی ضروری تلقی می شود.

 

 

ترجمه مقاله:اصطلاحات ریاضی انگلیسی به فارسی

ترجمه مقاله
ترجمه مقاله

شما به عنوان مترجم به منظور انجام ترجمه مقاله ریاضی می بایست دانش کافی در این خصوص داشته باشید. داشتن اطلاعات در خصوص اصطلاحات تخصصی در رشته های مختلف می تواند به واسط دیکشنری ها ی تخصصی در این زمینه انجام گیرد و نیز همچنین مترجم می بایست دانشی در خصصوص لیست اصطلاحات داشته باشد.

 

 

ترجمه اصطلاحات ریاضی انگلیسی به فارسی

 

= equal مساوی
> strict inequality کمتر از

Power توان
√ Square root جذر
% Percent درصد

≥ inequality کمتر و یا مساوی
< strict inequality بیشتر از
≤ inequality
single vertical bar قدر مطلق
[] bracket براکت
+ Plus sign جمع
Times Sign X علامت ضرب
A ∩ B intersection اشتراک

درجه degree
تشابه similarity (~ )
P(A) probability function احتمال

F(x) function of تابع
∑ sigma سیگمابیشتر و یا مساوی
∞ lemniscate بی نهایت
{} braces آکلاد

– Minus sign علامت تفریق
A ∪ B union اجتماع

عدد پی pi constant
÷ division sign ( obelus) تقسیم

 

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.